Gratis levering in Frankrijk en België 🚀
Winkelwagen

Persoonlijke gegevens


ABBIE EN ROSE'S BELEID INZAKE HET BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS


1. ONZE VERPLICHTINGEN INZAKE DE BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS


Wij, ABBIE AND ROSE, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2 rue André Ampère - gebouw C10 - 17180 Perigny, en ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder nr. 884626136 (hierna "ABBIE AND ROSE"), als verantwoordelijke voor de verwerking, leggen uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en doorgeven, om u dagelijks nieuwe diensten aan te bieden, met eerbiediging van uw rechten.

Wij beschermen uw privacy door te zorgen voor de bescherming, vertrouwelijkheid, niet-wijziging, beschikbaarheid en veiligheid van de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt via al onze communicatiekanalen.

Wij nemen alle nodige maatregelen om :

U duidelijke en transparante informatie verstrekken over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt; Alle nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen openbaarmaking, verlies, wijziging of toegang door onbevoegde derden; Uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden van de specifieke verwerking of dienst; U te allen tijde de mogelijkheid bieden om uw persoonsgegevens die wij rechtstreeks verwerken in te zien en te wijzigen via uw persoonlijke zones op onze site.

Om deze doelstellingen te bereiken, passen wij passende technische en organisatorische maatregelen toe om ervoor te zorgen dat de verwerking in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

2. WANNEER VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
Uw persoonsgegevens kunnen worden verzameld wanneer:

u maakt een account aan op onze website u bezoekt onze website die cookies kan gebruiken; u koopt onze producten online; u abonneert zich op onze nieuwsbrief.

3. WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERWERKEN WIJ EN WANNEER VERZAMELEN WIJ DIE?
Wij verzamelen de informatie die u ons in de loop van onze zakenrelatie verstrekt, waaronder

wanneer u een klantenrekening aanmaakt; wanneer u uw bestellingen beheert; wanneer u met onze klantendienst communiceert; wanneer u onze sociale netwerkrekeningen bezoekt; wanneer u aan een wedstrijd deelneemt.

De informatie waarvan het verzamelen strikt noodzakelijk is om u een dienst te verlenen, is gemarkeerd met een asterisk en omvat over het algemeen uw voor- en achternaam, postadres, e-mailadres, mobiel telefoonnummer en geboortedatum.

Wij verzamelen ook persoonlijke informatie wanneer u onze producten koopt. Wij verzamelen met name informatie over het bedrag en de aard van uw aankopen, informatie over uw bestellingen, uw facturen en uw klantentraject op onze onlinedienst.

4. HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?
Wij verwerken uw persoonlijke informatie op een transparante en veilige manier. Uw persoonlijke informatie wordt verzameld voor de hieronder beschreven doeleinden.

4.1 Doeleinden van onze verwerking van persoonsgegevens
Beheer van bestellingen en leveringen:

Om onze verplichtingen tegenover onze klanten na te komen, verzamelen en gebruiken wij uw persoonlijke informatie om onze zakenrelatie te beheren, met inbegrip van het beheer van uw aankopen en bestellingen en de levering van uw producten.

Beheer van klantenrelaties / Uw klantenervaring verbeteren:

Wij gebruiken en bewaren uw persoonlijke informatie om onze klantenbestanden bij te werken en u producten aan te bieden waarvan wij denken dat die u zullen bevallen.

Communicatie met u:

Wij verzamelen en bewaren uw persoonlijke informatie zodat wij met u kunnen communiceren over uw bestellingen, facturen of klachten van de klantendienst.

Gerichte reclame en nieuwsbrieven:

Wij verzamelen en bewaren uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, onder meer om u onze nieuwsbrief te sturen, als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

Wettelijke of reglementaire vereiste:

Wij kunnen verplicht zijn uw persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen, bijvoorbeeld door uw persoonsgegevens te verstrekken in geval van legitieme verzoeken van overheidsinstanties, onder meer om te voldoen aan vereisten inzake nationale veiligheid, fraudebestrijding of wetshandhaving.

4.2 Wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens?
Wij zorgen ervoor dat alleen bevoegde personen binnen ABBIE AND ROSE toegang hebben tot uw persoonsgegevens wanneer deze toegang noodzakelijk is voor de uitvoering van onze commerciële relatie.

Onze dienstverleners kunnen ook ontvangers zijn van persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de diensten die wij hun hebben toevertrouwd (bijvoorbeeld: bezorging, online betaling).

4.3 Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?
De gegevens worden opgeslagen met inachtneming van de Franse wetgeving en de Europese regelgeving.

Wij kunnen verplicht zijn, in overeenstemming met de Franse wetgeving en de Europese regelgeving, om persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de diensten waarvoor u een contract hebt afgesloten of waarop u geabonneerd bent (bijv. thuisbezorging, afhaalpunt) met andere bedrijven te delen.

Indien onze dienstverlener buiten de Europese Unie opereert, beschermen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie en uw rechten door passende waarborgen te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften.

4.4 Hoe lang bewaart u uw persoonsgegevens?
De bewaartermijnen voor gegevens in de actieve gegevensbank voldoen aan de aanbevelingen van de CNIL en/of de toepasselijke wettelijke verplichtingen:

+++ tabel +++ Categorieën persoonsgegevens Bewaartermijn in actieve database Gegevens van uw klantenrekeningen 3 jaar vanaf uw laatste contact met ABBIE AND ROSE Identificatiedocument meegedeeld in het kader van de uitoefening van het recht op ondervraging, toegang, 1 jaar vanaf de datum van ontvangst door ABBIE AND ROSE Uw e-mailadres voor het verzenden van onze nieuwsbrief (onder voorbehoud van uw toestemming) Tot de intrekking van uw toestemming Gegevens voor het beheer van de lijsten van verzet tegen het ontvangen van onze nieuwsbrief 3 jaar vanaf de uitoefening van het recht op verzet tegen het ontvangen van onze nieuwsbrief Cookies 13 maanden vanaf het deponeren van de cookie op uw computer.

Na afloop van deze termijnen kunnen wij overgaan tot archivering van de gegevens, met name om te voldoen aan de termijnen voor gerechtelijke procedures.

4.5 Cookiebeheer
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij, als u daarmee instemt, cookies op uw computer plaatsen met behulp van uw browser. Tijdens hun geldigheidsduur of opslagperiode stellen cookies ons in staat uw computer bij uw volgende bezoeken te identificeren. Partners of dienstverleners van ABBIE AND ROSE, of bedrijven van derden, kunnen ook verplicht worden cookies op uw computer te plaatsen. Sommige cookies zijn essentieel voor de navigatie op onze website, met name voor de goede uitvoering van het bestelproces, het wissen ervan kan moeilijkheden veroorzaken tijdens uw navigatie op onze website.

3. HOE KUNT U UW RECHTEN UITOEFENEN?
Om u in staat te stellen ons gebruik van uw persoonsgegevens te controleren, hebt u de volgende rechten:

het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens; het recht op toegang tot uw persoonsgegevens die wij verwerken; het recht om deze te rectificeren; het recht op het wissen van uw persoonsgegevens; het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens; het recht op beperking van de verwerking; het recht om instructies te geven over het bewaren, wissen en openbaar maken van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

U kunt uw rechten uitoefenen :

per e-mail, vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs: sav@abbieandrose.com; per post, vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs, door contact op te nemen met de klantendienst van ABBIE AND ROSE - 2 Rue André Ampère - Batiment C10 - 17180 PERIGNY.

U hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés: www.cnil.fr. Als u meer wilt weten over de inhoud van deze rechten, kunt u contact met ons opnemen op de bovenstaande adressen.

Wij zullen u onze antwoorden op uw verzoeken zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoeken doen toekomen.